Pintora entre pintores en los años 30
Take 3D Tour

Pintora entre pintores en los años 30

The exhibition is organized around a central piece, an artwork by the painter Montserrat Casanova Puigserinall (1909-1990). This is Niño (1929), a child portrait part of the synthesism of all the Catalan figurative artists of the thirties. Casanova’s work is linked to the aesthetics of authors such as Josep de Togores, Pere Pruna, Joaquim Sunyer or Josep Mompou. Like these creators, Casanova is committed to soft and pastel chromatisms developed in a flat and synthetic way on the surfaces and objects represented. The greens, pinks and blues melt through almost aqueous and diluted brushstrokes that generate harmoniously combined passages and layers of colour. The chromatic transitions are placid and pleasant and tend to lyricism.

We propose a dialogue between the work of this woman painter and a set of pieces that illustrates the artistic environment in which she participated. Painter among painters, Montserrat Casanova managed to be one of the most recognized female artists of the thirties of Catalonia.

Pintora entre pintores en los años 30

  • Available Artworks 0
  • Sala Parés's Exhibitions 13

Text en català

Del 5 de març a l’1 de juny de 2020Comissariada pel Dr. Sergio Fuentes Milà.

L’exposició s’articula al voltant d’una peça central, obra de la pintora MontserratCasanova Puigserinanell (1909-1990). Es tracta d’un retrat de nen que s’inscriuen el sintetisme propi de gran part dels artistes figuratius catalans dels anystrenta. L’obra de Casanova es vincula a l’estètica d’autors com Josep de Togores,Pere Pruna, Joaquim Sunyer o Josep Mompou. Com aquests creadors, Casanovaaposta pels cromatismes suaus i pastels desenvolupats de manera plana isintètica en les superfícies i els objectes representats. Els verds, rosats i blaus esfonen a través de pinzellades quasi aquoses i diluïdes que generen passages,matisos i capes de color combinades harmoniosament. Les transicionscromàtiques són plàcides i agradables i tendeixen al lirisme.

Proposem un diàleg entre l’obra d’aquesta dona pintora i un seguit de peces queil·lustren l’ambient artístic en què Casanova formà part. Pintora entre pintors,Montserrat Casanova esdevingué una de les dones artistes més reconegudes dela dècada dels trenta a Catalunya. L’obra Nen ha servit per a realitzar unaprimera recerca sobre aquesta artista menystinguda per la historiografia de l’art.La documentació consultada, provinent de diversos arxius i del buidatgehemerogràfic, esdevé un punt de partida per conèixer millor les aportacions deCasanova, així com la seva activitat intensa com a artista abans de la guerra civilespanyola.

Montserrat Casanova començà a formar part del circuit artístic barceloní a finalsde la dècada dels vint a través de diverses exposicions col·lectives: el Tercer Salóde Tardor de la Sala Parés (1928), l’Exposició d’Art Modern Nacional i Estranger ales Galeries Dalmau (1929), la de la Sala Badrinas (1931-1932) i les exposicionsde Primavera del Saló de Montjuïc dels anys 1932 i 1935. La bona acollida, lamotivà a realitzar la seva primera individual a la Sala Parés (1930), la qualsignificà una gran fita dins la seva trajectòria i convertí l’artista en “un delsdescobriments més agradables” de la temporada i una habitual dels ambientsartístics de la Barcelona del moment.

Texto en Español

Del 5 de marzo al 1 de junio de 2020

Comisariada por el Dr. Sergio Fuentes Milà

La exposición se articula en torno a una pieza central, obra de la pintora Montserrat Casanova Puigserinanell (1909-1990). Se trata de Niño (1929), un retrato que se inscribe en el sintetismo propio de gran parte de los artistas figurativos catalanes de los años treinta. La obra de Casanova se vincula a la estética de autores como Josep de Togores, Pere Pruna, Joaquim Sunyer o Josep Mompou. Como estos creadores, Casanova apuesta por los cromatismos suaves y pastel desarrollados de manera plana y sintética en las superficies y los objetos representados. Los verdes, rosados y azules se funden a través de pinceladas casi acuosas y diluidas que generan passages y capas de color combinadas armoniosamente. Las transiciones cromáticas son plácidas y agradables y tienden al lirismo.

Proponemos un diálogo entre la obra de esta mujer pintora y un conjunto de piezas que ilustra el ambiente artístico en el que ella participó. Pintora entre pintores, Montserrat Casanova logró ser una de las mujeres artistas más reconocidas de la década de los treinta de Cataluña. La obra Niño ha servido para realizar una primera investigación sobre esta artista olvidada por la historiografía del arte. La documentación consultada, proveniente de diversos archivos y del vaciado hemerográfico, representa un punto de partida para conocer mejor las aportaciones de Casanova, así como su intensa actividad como artista antes de la Guerra Civil española.

Montserrat Casanova comenzó a formar parte del circuito artístico barcelonés a finales de la década de los veinte a través de diversas exposiciones colectivas: el Tercer Saló de Tardor de la Sala Parés (1928), la Exposición de Arte Moderno Nacional y Extranjero de las Galerías Dalmau (1929), la de la Sala Badrinas (1931-1932) y las exposiciones de Primavera del Saló de Montjuïc de los años 1932 y 1935. La buena acogida le impulsó a realizar su primera individual en la Sala Parés (1930), que significó un hito dentro de su trayectoria y convirtió a la artista en “uno de los descubrimientos más agradables” de la temporada y una habitual de los ambientes artísticos de la Barcelona del momento.