De grietas y filtraciones
Take 3D Tour

De grietas y filtraciones

Iron curtain, Muros and Azulejos, are the series that I present and which I am currently working on.

Actually it could be an unique series, they conceptually are, they differ in the formal appearance and the technique used in each of the series. Different but complementary.

Faced with truths and absolute certainties, total pureness, monolithic speeches, unquestionable reasons, faced with walls, fences, curtains and locked doors, stone blocks, unbreakable closures, impermeabilities and asepsis, brightness and oropeles, vehement fanaticism and deafening noise… Doubts and insecurities, mixtures, barrejas and mestizajes, questions and weaknesses, overcome fears, empathy, solidarity, love and fraternities, many questions, imperfect people and individuals, pores, cracks, gaps and leaks, oxides and permeabilities, old aged, gloom and dark corners, silences, whispers and listeners.

De grietas y filtraciones

  • Available Artworks 0
  • Sala Parés's Exhibitions 13

Text en català

Del 29 de Febrer al 6 de Juny de 2020

Iron curtain, Muros i Azulejos, són les sèries que presento i en les queactualment estic treballant. En realitat podrien ser una única sèrie i, de fet, conceptualment hosón. Tan sols es diferencien en l’aparença formal i en la tècnicautilitzada en cada una d’elles. Així doncs són diferents però complementàries.

Enfront les veritats i certeses absolutes, pureses totals, discursosmonolítics, raons inqüestionables, fortaleses ostentoses, amenaces,guerres i victòries aclaparadores, davant murs, tanques, telons iportes tancades, blocs petris, tancaments indestructibles,impermeabilitats i asèpsies, brillantors i oripells, fanatismesvehements i sorolls ensordidors... Dubtes i inseguretats, mixtures,barrejas i mestissatge, qüestionaments i debilitats, pors pot sersuperades, empaties, solidaritats, amors i fraternitats, moltespreguntes, persones i individus imperfectes, porus, esquerdes,escletxes i filtracions, òxids i permeabilitats, velleses, penombres iracons ombrívols, silenciosos, murmuris i escoltes.

Doncs això, d’esquerdes i filtracions.

Manuel Velasco

Texto en español

Del 29 de Febrero al 6 de Junio de 2020

Iron curtain, Muros y Azulejos, son las series que presento y en las que actualmente estoy trabajando.

En realidad podrían ser una única serie y, de hecho, conceptualmente lo son. Tan solo se diferencian en la apariencia formal y en la técnica utilizada en cada una de ellas. Así pues son diferentes pero complementarias.

Frente a verdades y certezas absolutas, purezas totales, discursos monolíticos, razones incuestionables, fortalezas ostentosas, amenazas, guerras y victorias aplastantes, ante muros, vallas, telones y puertas cerradas, bloques pétreos, cerramientos inquebrantables, impermeabilidades y asepsias, brillos y oropeles, fanatismos vehementes y ruido ensordecedor... Dudas e inseguridades, mixturas, barrejas y mestizajes, cuestionamientos y debilidades, miedos tal vez superados, empatías, solidaridades, amores y fraternidades, muchas preguntas, personas e individuos imperfectos, poros, grietas, resquicios y filtraciones, óxidos y permeabilidades, vejeces, penumbras y rincones sombríos, silencios, susurros y escuchas.

Pues eso, de grietas y filtraciones.

Manuel Velasco